VERKLARING VAN SHV De Collieclub

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SHV De Collieclub verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van SHV De Collieclub, geen lid bent maar inschrijft voor een door de SHV De Collieclub georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan SHV De Collieclub verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de: SHV De Collieclub : collieclub.nl/

De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@collieclub.nl
.
2. Welke gegevens verwerkt SHV De Collieclub? In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevensdoor SHV De Collieclub verwerkt:

a- voor-en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b- adresgegevens, eventueel postadres
c- telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d- naam, geslacht, NHSB-nummer, stamboomgegevens voorouders en
nakomelingen van uw Schotse herder langhaar(s)-korthaar(s)
e- uitslagen van uw hond(en) op jonge-hondendagen,
(kampioens)clubmatches, (veld)wedstrijden en clubdagen evenals verslagen
van activiteiten
ter publicatie in ons clubblad, op onze website en/of Facebookpagina.
f- foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging
georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op
onze website en/of Facebookpagina.
g- Gegevensverwerking herplaatsbemiddeling en pupbemiddeling.

3. Met welk doel verwerkt SHV de Collieclub deze persoonsgegevens? SHV De Collieclub verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;

3.2. Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van SHV De Collieclub, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van de Schotse herder langhaar en-of korthaar.

3.3. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge-hondendagen, (veld)wedstrijden en evenementen en/of andere activiteiten, cursussen, trainingen en diensten, herplaatsbemiddeling en pupbemiddeling

3.4. Uw naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met SHV De Collieclub en u te informeren over de ontwikkelingen van SHV De Collieclub.

3.5. SHV de Collieclub gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en/of berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten (notulen) van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SHV De Collieclub. Afmelding voor de mailings is te allen tijde mogelijk bij het secretariaat van SHV De Collieclub.

4. Bewaartermijnen: SHV De Collieclub verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit SHV De Collieclub volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

5.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SHV De Collieclub passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2. Indien de SHV De Collieclub voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft SHV De Collieclub als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derde. SHV de Collieclub verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden: Eenmaal per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van SHV De Collieclub aan de drukker van het Clubblad SHV De Collieclub, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van SHV De Collieclub.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

7.1. Via het secretariaat van SHV De Collieclub kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SHV De Collieclub zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat van SHV De Collieclub

7.3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop SHV De Collieclub uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met bestuur/secretariaat SHV De Collieclub.
Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

8. Wijzigingen: deze privacyverklaring is vastgesteld op 10 januari 2019 kan in de toekomst worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website www.collieclub.nl bekendgemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen