VERKLARING VAN SHV de Collieclub

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op
alle persoonsgegevens die SHV de Collieclub verwerkt van haar leden,
donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van SHV de Collieclub, geen lid bent maar inschrijft voor
een door de SHV de Collieclub georganiseerd evenement waaraan ook
niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden
persoonsgegevens aan SHV de Collieclub verstrekt, geeft u uitdrukkelijk
toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te
verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de:
SHV De Collieclub : collieclub.nl/

De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via
ledenadministratie@collieclub.nl
.
2. Welke gegevens verwerkt SHV de Collieclub?
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende
persoonsgegevensdoor SHV de Collieclub verwerkt:

a- voor-en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b- adresgegevens, eventueel postadres
c- telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d- naam, geslacht, NHSB-nummer, stamboomgegevens voorouders en
nakomelingen van uw Schotse herder langhaar(s)-korthaar(s)
e- uitslagen van uw hond(en) op jonge-hondendagen,
(kampioens)clubmatches, (veld)wedstrijden en clubdagen evenals verslagen
van activiteiten
ter publicatie in ons clubblad, op onze website en/of Facebookpagina.
f- foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging
georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op
onze website en/of Facebookpagina.
g- Gegevensverwerking herplaatsbemiddeling en pupbemiddeling.

3. Met welk doel verwerkt SHV de Collieclub deze persoonsgegevens?
SHV de Collieclub verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor
de volgende doeleinden:

1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor
contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de
verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van
de van u verkregen informatie;

2. Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden
gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten
van SHV de Collieclub, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes
naar de gezondheid van de Schotse herder langhaar en-of korthaar.

3. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het
lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge-hondendagen,
(veld)wedstrijden en evenementen en/of andere activiteiten, cursussen,
trainingen en diensten af te wikkelen, herplaatsbemiddeling en
pup bemiddeling

4. Uw naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na beëindiging
van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen
met SHV de Collieclub en u te informeren over de ontwikkelingen van SHV
de Collieclub.

5. SHV de Collieclub gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad
per post en/of berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over
activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het
lidmaatschap van SHV de Collieclub.
Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk bij het secretariaat van
SHV de Collieclub.

4. Bewaartermijnen: SHV de Collieclub verwerkt de persoonsgegevens
gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze
persoonsgegevens niet langer dan dit SHV de Collieclub volgens de
wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd, dan wel zodanig geanonimiseerd dat de
overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SHV de Collieclub
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

2. Indien de SHV de Collieclub voor de verwerking van de persoonsgegevens
gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft
SHV de Collieclub als verantwoordelijke met de bewerkers een
verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden. SHV de Collieclub
verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van SHV
de Collieclub aan de koepelorganisatie waarbij SHV de Collieclub is
aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland” te Amsterdam;
Eenmaal per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van
SHV de Collieclub aan de drukker van het Clubblad SHV de Collieclub, die
zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden,
adverteerders en relaties van SHV de Collieclub.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
1. Via het secretariaat van SHV De Collieclub kunt u een verzoek indienen
om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen.
SHV de Collieclub zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een
maand na ontvangst hierover informeren

2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact
opnemen met het secretariaat van SHV De Collieclub

3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop SHV de Collieclub uw
persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact
opnemen met bestuur/secretariaat SHV De Collieclub.
Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over
deze privacyverklaring.

8. Wijzigingen: deze privacyverklaring is vastgesteld op 10 januari 2019 kan
in de toekomst worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website www.collieclub.n l bekendgemaakt. Wij
adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken